RFQ

齿轮 引用现在

  • Ms. Jade Weston
  • 伊朗 伊朗
  • 07 Dec, 2021


我们非常需要舱部分和东风卡车gaerbox部分。请我公司为东风汽车变速箱模型1 - 17000 / 0-c62931 10.ass。,2 1700n-182 100.pcs,3 1700q08-144 3000.pcs,4 1700q08-146-b 3000.pcs,5-1700v60-521 200.pcs,6 1700v60-522 200.pcs,7 zx9248 / 30 300.pcs,8 10x20iii 500.pcs,9 1700jk-056-b 50.pcs,10 1700jk-105 50.pcs,11 - 1700jk-115-b 100.pcs,12 1700jk-121 100.pcs,13-1700jk-124-g 200.pcs,14-1700jk-127 50.pcs,15-1700jk-131 50.pcs,16-1700jk-135 50.pcs,17-1700jk-137 100.pcs,18 1700jk-136 100.pcs,19 1700jks2-210 30.pcs 20-1700yj32-031 50.pcs 21-7-627022.5 200.pcs 22 - 9249 / 62 200.pcs 23-1700by-215 50.pcs请提供价格尽快

  • 其他汽車配件

要求免费报价 填写这张简短的表格,我们会和你联系的!