RFQ

输出耦合器 引用现在

  • Viet Nguyen Hung
  • 越南 越南
  • 04 Sep, 2023


亲爱的,我需要购买以下产品,商品名称和描述quantity2“ZnSe输出耦合/ 12.7mm/3mm/9mcc/8.5mcx / 70% / 30%“T”10pcs3 ZnSe输出耦合/ 12.7mm/3mm/9mcc/8.5mcx / 75% / 25%“T”10pcs4 ZnSe输出耦合/23毫米/ 3.3mm/9mcc/8.5mcx / 70% R / T 30%”10pcs5“ZnSe输出耦合/ 3.3mm/9mcc/8.5mcx 23mm/75% / R / 25% T”10pcs6“ZnSe输出耦合/ 25.4mm / 3.3mm / 20mcc / 20mcx / 30% R / T 70%”5pcs7“ZnSe输出耦合/ 25.4mm / 3.3mm / 20mcc / 20mcx / 40% R / T 60%”5pcs8“ZnSe输出耦合/ 25.4mm / 3.3mm / 15mcc / 7.5mcx / 30% / 70%“5pcs9“ZnSe输出耦合/ 25.4mm / 3.3mm / 15mcc / 7.5mcx / 40% R / T 60%”5pcs

  • 雷射設備配件
相关团购优惠

要求免费报价 填写这张简短的表格,我们会和你联系的!