RFQ

圆Saw Blanks 引用现在

  • Buyoffer-MDI-104
  • 印度 印度
  • 2018-02-20


我们买的圆形感兴趣看到空白在印度市场上出售,详情如下 直径(毫米)×厚度(毫米)×内孔(mm)槽 1 x 340 x 2.3)x 50 x 24 2)340 x 3.5 x 120 x 15 3)390 x 2.8 x 50 x 28 4)1184 x 5.5 x 100 x 80 5)1205 x 5.5 x 100 x 80 6)1584 x 5.5 x 100 x 104 7)1584 x 6 x 100 x 104 8)1625 x 6 x 100 x 104 1625 x 6.5 x 9)100 x 104 10)1784 x 7 x 100 x 120 11)1784 x 7 x 120 x 120 寄给我们的FOB价格

  • 工具

要求免费报价 填写这张简短的表格,我们会和你联系的!